fbpx

The realm of wellness- Isha Yogashala

सर्वे भवन्तु सुखिनः । सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु । मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत् । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।। It was probably 8 or 9 A.M. I heard my mobile vibrating from afar. Whenever I wake